ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมประชุมและเสนอสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น องค์กรแม่ข่ายสำหรับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมประชุมและเสนอสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น องค์กรแม่ข่ายสำหรับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการทำกิจกรรม การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (Continuing Professional Development, CPD) ในภาคใต้ ที่จะยังประโยชน์แก่วิศวกรในภาคใต้ในทุกสาขา

โดยจำนวนชั่วโมง CPD ของวิศวกรสามารถใช้เพื่อ

1. ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

2. ประกอบการต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)

3. ประกอบการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน ( ASEAN Chartered Profession Engineer)

ทั้งนี้ องค์กรแม่ข่ายสามารถจัดกิจกรรม CPD ให้กับวิศวกร เข้าร่วมและบันทึกชั่วโมง CPD เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และในฐานะสถาบันการศึกษา สามารถเป็นแม่ข่ายของสภาวิศวกรและเปิดโอกาสให้วิศวกรที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เข้าเรียน อบรม สัมมนา สอน ทำวิจัย นำเสนอผลงาน การเขียนบทความ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อบันทึกชัวโมง CPD ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปทำกิจกรรม CPD ที่ส่วนกลาง ( ASEAN Chartered Profession Engineer)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/index.php/news/sernews/174-2016-02-29-16-53-51

TOP