คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมประชุมและเสนอสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น องค์กรแม่ข่ายสำหรับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง