ข่าวสมัครงาน

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 11 ราย และแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช นั้น

มหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ใหม่ จากเดิมวันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP