มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสัมมนา “อนาคตลุ่มน้ำปากพนัง..ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”