คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครศรีราชสีมา ศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์