ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย” จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งนำเสนอในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERPCONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทยงานวิจัยระดับชาติ” วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักวิจัยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกอ. (HERP) ปีงบประมาณ 2558 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งโปสเตอร์และบรรยายรวมประมาณ 500 เรื่อง

ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลา ได้รับการสนับสนุนทุน HERP 2558 ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายในการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ได้รับทุนHERP 2557 ดำเนินการวางระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ 110 หมู่บ้าน ใน 10 ตำบล โดยผ่านการดำเนินการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 15 แห่งของอำเภอท่าศาลาผลการดำเนินการนอกจากมีระบบเฝ้าระวังฯ และเครือข่ายฯ พบว่าอัตราการป่วยด้วยรคไข้เลือดออกลดลงแต่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงอยู่จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ

ภาพข่าวโดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP