รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช