ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีมติเสนอ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการกราบทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามวาระเป็นเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ั้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

TOP