ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์