ข่าวการศึกษา

มวล.กำลังรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญา โท-เอก รวม 26 หลักสูตร

==> ภาษาอังกฤษ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา
==> ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
==> บริหารธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
==> วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
==> วิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
==> สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
==> เภสัชศาสตร์ด้านวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075 - 673139 หรือ 075 - 673138


ทั้งนี้เมื่อคลิกที่แบนเนอร์ให้ลิงค์ไปที่ http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/PrakasShowlist.asp


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/PrakasShowlist.asp

TOP