ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมระดมความคิดเห็นทำกรอบวิจัยมุ่งเป้าการท่องเที่ยว 2560

สำนักงานประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมจัดระดมความคิดเห็นการจัดทำกรอบวิจัยมุ่งเป้าการท่องเที่ยวปี 2560 โดย ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และ ดร.พิมลภัสน์ พงศกรรังศิลป์ หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลความสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกว.ปี 2558 เรื่อง การพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และ การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ สำหรับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ ในปี 2560 ที่ประชุมได้เสนอโจทย์ 3 ส. คือ สายน้ำ สายศรัทธา และสายไสยศาสตร์ ตามเส้นทางพระพุทธเจ้าหลวง ปี รศ. 108 ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ชุมชนเมือง

ข่าวโดย นส.ปัณฑริตา ไชยจิตต์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP