ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ