ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 2 ปี) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

หลักสูตรมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมในด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของประเทศ

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

o ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7722-5260-3,089-6521250-1
เว็บไซต์ http://surat.wu.ac.th

o สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร.0-7567-2208, 0-7567-2203
เว็บไซต์ http://mba.wu.ac.th

o สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร.0-7567-3138,0-7567-3139
หรือสมัครผ่าน Website: http:// graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba59.php

TOP