ขอเชิญชมวีดิทัศน์ความก้าวหน้าศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์