ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโทและเอก สาขาบริหารธุรกิจ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 40 คน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) จำนวน 10 คน

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคม และชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0 7567 2203, 0 7567 2208
2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7722 5260-3, 089 6521251
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3138, 0-7567-3139
4. สมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP