ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม“เสริมพลังตน ผลพลังองค์กร สู่นวัตกรรมทำงาน”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยหน่วยพัฒนาองค์กร จัดโครงการฝึกอบรม “เสริมพลังตน ผลพลังองค์กร สู่นวัตกรรมทำงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรักสามัคคีและมีความสุขในการทำงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในการช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดพลังองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และนายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 60 คน

โอกาสนี้ รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้บรรยายพิเศษและให้กรอบแนวคิดในการทำงานแก่ผู้เข้าอบรมว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนามหาวิทยาลัยคือการทำอย่างไรให้บุคลากรมีความฝันในการทำงาน เพื่อนำมาสู่ความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่หยุดคิดและพัฒนางาน โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้หน่วยพัฒนาองค์กรมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมพลังองค์กรให้เข้มแข็งและทำให้ทุกคนในองค์กรมีพลังใจในการร่วมกันคิด ร่วมกันฝัน ร่วมกันพัฒนางานให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศตามความปรารถนาที่เคยฝันและตั้งใจกันไว้ให้เร็วที่สุด

ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้เข้าร่วมอบรม เล่าว่า โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนรักองค์กร โดยใช้การสื่อสารผ่านรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการมากนัก มีความสนุกสนาน และสร้างความสนิทสนมแก่ผู้เข้าร่วม ทำให้รู้จักเพื่อนร่วมงานในหลายๆหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจจุดมุ่งหมายในภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าการนั่งอยู่เฉพาะในห้องทำงานหรือในหน่วยงานของตนเองเพียงอย่างเดียว

ทางด้านนางจินตนา กิจผดุง งานช่วยนักบริหาร ผู้เข้าร่วมอบรม เล่าว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้ร่วมอบรมจะได้สิ่งดีๆมากมาย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ได้สาระความรู้และมิตรภาพที่ดีแก่ผู้ร่วมงานทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ อยากให้บุคลากรชาววลัยลักษณ์มาร่วมโครงการนี้ที่จะจัดขึ้น อีก 5 รุ่น เพราะเชื่อว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆเกินความคาดหมายและสิ่งสำคัญคือ เสริมพลังในการทำงานที่เรามีอยู่แล้วให้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

โครงการฝึกอบรม “เสริมพลังตน ผลพลังองค์กร สู่นวัตกรรมทำงาน” หน่วยพัฒนาองค์กรจะจัดอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 6 รุ่นๆละ 60 คน เป็นระยะเวลารุ่นละ 2 วัน 1 คืน ดังนี้

ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
1
วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559
ชลนภา รีสอร์ท อ. ขนอม/อื่นๆ
2
วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559
3
วันที่ 28 -29 เมษายน 2559
4
วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559
5
วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559
6
วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2559

 

ประมวลภาพ
TOP