มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม“เสริมพลังตน ผลพลังองค์กร สู่นวัตกรรมทำงาน”