ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/๒๕๕9 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวนุจรีย์ สุทธิพันธ์
002 นางสาวเลิศลักษณ์ อุ้มชูวัฒนา
003 นางสาวเทพกัญญา จันทรัศมี
004 นางสาวไอศิกา หกราโชติ
005 นางสาวเนติลักษณ์ อุทิศจรูญรัศมิ์
006 นางสาวภัทรินทร์ มาทอง

2. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP