ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559