ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ในหัวข้อ Research for Well-Being ในกลุ่มสาขาดังนี้
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสารสนเทศศาสตร์
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
- กลุ่มเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม
- กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- หัวข้อพิเศษภาษาและการใช้ภาษา
- หัวข้อพิเศษ : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ
- หัวข้อพิเศษ : R2I จากงานประจำสู่ผลงานสร้างสรรค์
- การประชุมวิชาการระดับชาติ : สหวิทยาการสุขภาพ จัดโดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และแพทยศาสตร์
- กิจกรรมการนำเสนอผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จัดโดย ศูนย์บริการการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-7567-3566, 0-7567-3565 e-mail:wuird.walailak@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP