ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559