ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Smart and Healthy Life ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 โดยมีกลุ่มสาขาประกอบด้วย


1. ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Science) และมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics)
2. การพยากรณ์ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพ (Forecasting Health Impact)
3. ชีววิทยามะเร็งและการปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน (Symposium on Cancer Biology and Immunomodulation)
4. ยาและเครื่องสำอาง (Drug and Cosmetics)
5. พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (Nursing Science and Public Health)
6. พิษวิทยาและโรคติดเชื้อ: ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ (Toxicology and Infectious Diseases: environmental factors and health impact)

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3567 e-mail:wuird.walailak@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http:// wuresearch.wu.ac.th

TOP