ประกาศรับสมัครเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์)