ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์