ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 38/25๕9 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 38/๒๕๕8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ด้านกฎหมายมหาชน
(1) รายชื่อ
นายกิตติทร สุดประเสริฐ
นางสาวพิมลกร แปงฟู
นายกฤติน ดิ่งแก้ว
นางสาวชฎารัตน์ ทองรุต
ดร.จักรกฤช ณ นคร
นายเจษฎา ทองขาว
นายณัฐพล สิทธิพราหมณ์

(2) การสอบ
- สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที
(ใช้ MS PowerPoint)
- สอบสัมภาษณ์

(3) กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
(1) รายชื่อ
นางสาวญาตรี สมล่ำ
นางสาวปทิตตา ไชยปาน
นางสาววราภรณ์ อินทนนท์
(2) การสอบ
- สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที
(ใช้ MS PowerPoint)
- สอบสัมภาษณ์
(3) กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP