ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้

001 นางสาวนุจรีย์ สุทธิพันธ์
002 นางสาวเลิศลักษณ์ อุ้มชูวัฒนา
003 นางสาวเทพกัญญา จันทรัศมี
004 นางสาวไอศิกา หกราโชติ
005 นางสาวเนติลักษณ์ อุทิศจรูญรัศมิ์
006 นางสาวภัทรินทร์ มาทอง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียนวัฒนธรรม อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP