กลุ่มวิจัยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ