ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กลุ่มวิจัยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย และ อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์ กลุ่มวิจัยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคในชุมชนและผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายพิเศษเรื่อง"แนวคิดในการทำวิจัย" แก่บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์จิตรกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) ระหว่างกลุ่มวิจัยฯและโรงพยาบาลพนม ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559​ ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP