ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 46 คน ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.30 น.โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


TOP