กิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 “Smart Brain & Service mind”