ข่าวทั่วไป

กิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 “Smart Brain & Service mind”

ด้วยส่วนประชาสัมพันธ์จัดการประชุมและสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2559 โดยการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Smart Brain & Service mind” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น.ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

ในการนี้ เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผ่านงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่วนประชาสัมพันธ์จึงขอเชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการเสวนาและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


TOP