คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เดินทางไปสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Sains Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)