ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เดินทางไปสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Sains Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)คณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เดินทางไปสร้างความร่วมมือกับ School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia (USM) โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและความเชี่ยวชาญของอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตร/สาขาต่างๆ ที่เปิดสอนที่ School of Industrial Technology

การเดินทางไปสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ USM ของผู้บริหารและคณาจารย์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสานต่อความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์จากทั้งสถาบันได้มีความร่วมมืออยู่บ้างแล้ว ทั้งสองสถาบันยังได้หารือร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือไปในด้านอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกันและทางสำนักวิชาและสาขาวิชาต้องการพัฒนาความร่วมมือไปสู่การจัดการสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรีในอนาคตอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP