ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒5๕9 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 รายชื่อ
006 นายธีรชัย สายชู

1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

2.1 รายชื่อ
002 นายขุนดี หลำสุบ

2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

3.1 รายชื่อ
003 นายณัฐชา ศิลากุล
005 นายปิยะ คะหะปะนะ

3.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง


TOP