ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/๒5๕9 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.1 รายชื่อ
008 นางสาวกนิษฐา ทองใบ

1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.1 รายชื่อ
009 นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
104 นายพีระภัทร สาระนันท์

2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3.1 รายชื่อ
004 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
005 นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว
006 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
011 นางสาวศิริทิพย์ ชอบชูพล

3.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง


TOP