ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมหลากหลายเนื่องในโอกาสสถาปนาครบปีที่ 24