ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา