สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ร่วมกับสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส