ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ร่วมกับสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ภายใต้สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน และหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค” ภายใต้ “โครงการสร้างความพร้อมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรอิสระ” ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและนักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งของไทยและอาเซียนได้อย่างถูกต้อง

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคุณอร่ามศรี รุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า คุณต่อพงษ์ เอื้อวงษ์ประยูร รองประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา และอาจารย์ ทวีพร คงแก้ว อาจารย์ ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกว่า 250 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/wmssec/index

TOP