ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวสุนิสา มีเสน
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
1. นางสาวพรรษมนตร์ พาลี
2. นางสุนันทา เจียดคง
3. นางสาววิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP