ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์