ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักวิชาการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย

ตามที่มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้มีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน ๒๕๐ คน และเมื่อหมดวาระของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว ก็ได้มีการแต่งตั้ง สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อรับช่วงการปฏิรูปให้เกิดการปฏิบัติตามที่ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้นำเสนอไว้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศึกษานั้น รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักวิชาการ ของคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวนี้ เพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูปต่อไปเป็นเวลาประมาณณ ๑ ปี เศษ

TOP