Location

0 7567 3000

ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดิโอ “กิจกรรมนักศึกษาวลัยลักษณ์”

30/03/2559

1530

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษาวลัยลักษณ์” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษา ชมรม สำนักวิชา/หลักสูตร และกลุ่มอิสระ ได้นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในรูปแบบสื่อวิดีโอที่แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพที่สร้างสรรค์ของนักศึกษา ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 24 โดยมีผลงานส่งเข้าประกวด 9 ผลงาน นั้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท ผลงาน “สามัคคี ทำดีเพื่อมหาวิทยาลัย” โดยชมรมวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรม 3,000 บาท ผลงาน “เพราะกิจกรรม สอนคนให้ทำงานเป็น” โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรม 2,000 บาท ผลงาน”รวมมิตรกิจกรรม” โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

รางวัลชมเชย เงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรม 1,000 บาท จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
ผลงาน “School of Medicine” โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ผลงาน “ประดู่อาสา พัฒนาชุมชน” โดยชมรมประดู่อาสาพยาบาล
ผลงาน “มวล.ปลูกปั้นกล้าประดู่ เอื้อประโยชน์คืนสู่สังคม” โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์