ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech จัดการแนะนำการนำผลงานตีพิมพ์ในวารสาร และการนำวารสารเข้าฐานข้อมูล

คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการจัดการ Walailak Journal of Science and Technlogy และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบริการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และ การจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI/Scopus ให้กับผู้ร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่จัดโดยสำนักเทคโนโลยีการเกษตรและ 9 สถาบันภาคี ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ณ อาคารฯนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเชิญ บรรณาธิการจัดการ Walailak Journal of Science and Technology เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การพัฒนาคุณภาพวารสารให้ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI/Scopus และ การจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI/Scopus ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

TOP