ข่าวเด่น

มวล.เปิดเวทีวิชาการด้านการเกษตร นิสิตนักศึกษา 10 สถาบันเข้าร่วม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) เป็นเจ้าภาพโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษา 10 สถาบันร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 100 เรื่องเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีนักศึกษาจาก 10 สถาบันเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย รวมกว่า 100 เรื่อง ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวว่า รูปแบบและแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับคณะ/สำนักวิชาอื่น นำไปเป็นแนวทางในการจัดเวทีให้กับนักศึกษาได้มีการนำเสนอผลงานของตนเอง ทั้งนี้หวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการช่วยผลักดันให้ศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ รองคณบดีสำนักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เกษตรศาสตร์หรือเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีเวทีในการนำผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในปี 2559 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม2559 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีการเกษตร: เทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” โดยมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาดังกล่าว รวมทั้งอาจารย์จาก 10 สถาบัน เข้าร่วมทั้งสิ้น 280 คน

ส่วนของการนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ครอบคุลมใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยมีจำนวนผลงานวิจัยนำเสนอทั้งสิ้น 100 เรื่อง ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 46 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 54 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ เคล็ด(ไม่)ลับ ธุรกิจจากฟาร์มเห็ด สู่เห็ดทอดอินเตอร์ โดยคุณชัยยงค์ คชพันธ์ กิจกรรมการทัศนศึกษาสวนส้มโอทับทิมสยาม ตลอดจนการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกันของทั้ง 10 สถาบันด้วยทั้งนี้ สถาบันที่เข้าร่วมประกอบด้วย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลา คณะเกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราชและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP