มวล.เปิดเวทีวิชาการด้านการเกษตร นิสิตนักศึกษา 10 สถาบันเข้าร่วม