ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ปาฐกถาพิเศษ “ธรรมัตตาภิบาลรากฐานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”