ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชี้ บุคลากรคือกุญแจของความสำเร็จศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวในโอกาสมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน โล่รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. รางวัลหน่วยงานบริการดีเด่น โล่รางวัลนักสร้างสุของค์กรดีเด่น รางวัลชุมชนนักปฏิบัติดีเด่น และบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 24 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ว่า บุคลากรคือกุญแจของความสำเร็จ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ศ.ดร.วิจิตร ได้กล่าวชื่นชมบุคลากรที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อปวงชนมาตั้งแต่ต้น เริ่มจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้สามารถจัดระบบการบริหารงานบุคคล และมีอิสระทางด้านการเงินทำให้บริหารจัดการด้านการเงินได้เอง โดยการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นภาษีของประชาชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องทำงานเพื่อประชาชน

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อว่า บุคลากรและเงินเป็นปัจจัยชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การที่ทุกท่านได้รับรางวัลจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของงาน โดยมีเครื่องยืนยัน 2 อย่าง คือ งานได้ผลดีสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ว่า เป็นงานคุณภาพที่เกิดจากความมุ่งมั่นของแต่ละคน ซึ่งงานของมหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ โดยดัชนีชี้วัดที่คุณภาพของผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ที่ดีเด่น

บุคลากรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงสัมฤทฺธิผลในการทำงานที่ตอบสนองต่อสังคม ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจทั้ง 4 ด้านนี้ ถือเป็นพันธะสัญญาต่อสังคมที่จะต้องทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและประชาชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสู่ส่วนรวมตามความต้องการของสังคม

“วันนี้ถือเป็นวันแห่งภาคภูมิใจ วันแห่งความสุข ความสุขวันนี้เป็นดัชนีความสุขของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ ย่อมมีปัญหาทั้งสิ้น เมื่อมีปัญหาแล้วต้องก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้ อย่าท้อแท้ ขอให้วันนี้เป็นวันทรงคุณค่าและเพิ่มคุณค่าในวันต่อๆ ไป” ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวในตอนท้าย

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว
ชลธิชา ปานแก้ว ภาพ

TOP