ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชี้ บุคลากรคือกุญแจของความสำเร็จ