ขยายเวลารับบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2559