ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง และ ดร. วนิดา ลิ่มมั่น ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak J Sci & Tech: Applied Mathematics and Statistics

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 (Vol. 13 No. 5 May 2016 Special issue on Applied Mathematics and Statistics) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านสถิติ 2 เรื่อง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ บทความด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์จากต่างประเทศ คือ อียิปต์ อินเดีย ปากีสถาน และอิหร่าน รวม 5 เรื่อง

วารสารฉบับนี้ ได้รับเกียรติ จาก ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง (คณิตศาสตร์) และ ดร. วนิดา ลิ่มมั่น (สถิติ) อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่อการอ้างอิงได้จากเว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP