ส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Smart Brain & Service mind : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร”