ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Smart Brain & Service mind : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร”ส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Smart Brain & Service mind : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมีเครือข่ายคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกว่า 50 คนโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและให้แนวคิดเกี่ยวกับ “กลยุทธ์การสร้างพลังคน เพิ่มผลองค์กร” ว่า บทบาทของการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญและเป็นคำที่ถูกใช้มานาน แต่ก็ได้ขยายขอบเขตและลงลึกในรายละเอียดจนหลายองค์กรนำไปใช้เรียกขานในบริบทต่างๆ จนถึงปัจจุบันนิยมใช้คำว่า “การสื่อสารองค์กร”

งานประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กร จึงจำเป็นต้องทำเชิงกลยุทธ์และสอดคล้องกับการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในไม่ใช่เพียงการสร้างการรับรู้ข่าวสารของคนภายในองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาองค์กรโดยต้องให้คนภายในรับรู้ เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น ซึ่งการจะทำให้งานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าจำเป็นที่จะต้องทำบทบาทนี้ให้ได้ โดยการใช้สื่อที่หลากหลายรวมทั้ง Social Media ที่ปัจจุบันมีความสำคัญมาก ส่วนการสื่อสารภายนอก ทำอย่างไรให้บุคคลภายนอกเกิดการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่ความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งก็ต้องใช้สื่อที่มีความหลากหลายเช่นกัน ดังนั้น การดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร

“ดังนั้น การทำกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เป้าหมายคือการพัฒนาองค์กร อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เปรียบเสมือนวิตามินมากกว่า การทำประชาสัมพันธ์ไปสู่การพัฒนาองค์กรจึงจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ที่สำคัญต้องทำแบบมีกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางคือ “ความประทับใจ” นั่นเอง” รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวในตอนท้ายจากนั้น อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พูดถึงเรื่อง “Smart Brain & Service Mind กับงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการบอกเล่า ว่า กุญแจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มจากการรู้จักตัวเองว่า มีความรู้ ความสามารถมากน้อยแค่ไหน หากรู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถก็ต้องรู้จักการพัฒนาตนเอง จัดการตัวเองให้ได้ มีความมั่นใจในตัวเองและรู้จักการควบคุมตัวเอง ที่สำคัญต้องมีแรงผลักดันในชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น ขอให้คิดเสมอว่า มีเรื่องราวที่เราไม่รู้ ไม่เห็น เราจึงไม่อาจจะตัดสินใจในหลายๆเรื่องได้ ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจคนอื่น โดยเอาใจเขา มาใส่ใจเรา มี Social Awareness นอกจากนั้นยังต้องสร้าง networking และทักษะทางสังคม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จอนึ่ง ก่อนเริ่มการเสวนามีกิจกรรมจิตปัญญา “Happy Brain with SKT” โดยอาจารย์สิงห์ กาญจนอารี จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้บอกเล่าเกี่ยวกับสมาธิบำบัด SKT พร้อมให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติอีกด้วย

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว บรรพต ใบมิเด็น ภาพ

TOP