ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายอาสา วลัย รัก น้อง ครั้งที่ 2องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “วลัย รัก น้อง”ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 130 คน

โครงการ “วลัย รัก น้อง” เป็นโครงการในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เพื่อพัฒนาอาคารเรียนให้สะอาด สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมใช้และการซ่อมแซมฝายชลอน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในชุมชนที่โรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการทำเกษตรกรรม ให้กลับมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นในช่วงหน้าแล้งที่มักประสบภาวะขาดแคลนน้ำ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้หาเวลาว่างมาทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ผ่านการทำงานจริง ทั้งในเรื่องการทำงานเป็นทีม การรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือส่วนรวมและถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าใจปัญหาของสังคมปัจจุบัน อันจะหล่อหลอมให้เป็นคนเข้มแข็งและมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่มุ่งไปทำงานเพื่อความสำเร็จของตนเองเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่จะมีเป้าหมายสำคัญคือการรับใช้สังคม ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

นายสุเทพ จันทร์อาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง อ.ขนอม ในฐานะผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้กล่าวความรู้สึกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชน จัดโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและขอบคุณน้องๆนักศึกษาที่ช่วยกันซ่อมแซมฝายมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชนให้กลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้ง

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านท่าน้อย เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 160 คน ครูผู้สอนจำนวน 12 คน มีความขาดแคลนด้านอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล รวมถึงอาคารเรียน ห้องเรียนมีสภาพเก่า ทรุดโทรมและสนามเด็กเล่นที่ไม่สามารถใช้งานได้ ในการนี้องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดโครงการค่ายอาสา วลัย รัก น้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าน้อยในครั้งนี้

TOP