3 ข้อเสนอโครงการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจาก สกว.