ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

3 ข้อเสนอโครงการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจาก สกว.

หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย "การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยชุมชนและพื้นที่ ประจำปี 2559" ซึ่งใน 17 โครงการจากทั่วประเทศมี 3 โครงการจาก สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการพิจาณาขั้นต้น ได้แก่

1 การสื่อสารสุขภาพในท้องถิ่นผ่านนิตยสารข่าวฝึกปฏิบัติ โดย ดร. ฟารีดา เจะเอาะ

2 การผลิตแอนิเมชันเพื่อใช้ประกอบการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โดย อ. สมจิตร ไชยศรียา

3 การผลิตสื่อ Informative Poster สำหรับใช้ประกอบการอบรมการปรับปรุงดินเพื่อปลูกส้โอแก่เกษตรกร โดย อ. ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายชื่อโครงการทั้งหมดได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP