วลัยลักษณ์ร่วมใจสร้างฝาย-สานรักษ์ ณ ชุมชนบ้านอ่าวศรีเมือง อ.จุฬาภรณ์