ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขสาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ( สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด

1.1 รายชื่อ
005 นางสาววนิดา แก้วมุณี
008 นางสาวกรกนก ชูทก

1.2 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

1.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 10 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2.1 รายชื่อ
001 นางสาวมลฑา เพ็ชรสุวรรณ
006 นางสาวธัญญรัตน์ เบญจกุล
009 นายจักรินทร์ ปริมานนท์
102 นางสาวชลิดา เชิดโฉม

2.2 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

2.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 10 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

อนึ่ง เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จำนวนน้อยมาก มหาวิทยาลัยจึงประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 และจะพิจารณาใบสมัครเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมกันอีกครั้ง


TOP