ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2