มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทึ่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร