ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5"

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธุ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5" (WMS Management Research National Conference # 5) เผยความคืบหน้าของการจัดการประชุมวิชาการที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “Innovative Strategies & Social Engagement” ว่า การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากทั่วประเทศ โดยมีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 80 บทความ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 24 แห่ง โดยบทความวิจัยที่นำเสนอครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการที่หลากหลาย ประกอบด้วย สาขาวิชาด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การพัฒนาองค์กร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “Innovative Strategies & Social Engagement”

นอกจากการนำเสนอบทความวิจัยแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธุ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Innovative Strategies & Social Engagement" ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการบนพื้นฐานนวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ซึ่งได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2537 และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2552

หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มย่อยจะมีพิธีมอบรางวัล “Best Paper Awards” ของแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งเป็นรางวัล“Best Paper Awards” จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ส่วนการนำเสนอในรูปโปสเตอร์ จะมีการมอบรางวัล “Best Poster" โดยไม่แยกสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย “Best Poster Awards” จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล เช่นกัน

โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5" (WMS Management Research National Conference # 5) โดยลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672-474 , 075-672-227 และ 075-672-201 โทรสาร 075-672-202 E-mail: wms.walailak@gmail.com เว็บไซต์ http://wms.wu.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/WMSConference

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMSConference

TOP