ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายสราวุธ เลาหะสราญ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายธนวัฒน์ เลขาพันธ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP