ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ