ข่าวเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 (RUCA III)

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 (3rd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology) ในหัวข้อ"เทคโนโลยีการเกษตร:เทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย" ดังนี้

1. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวเบญญทิพย์ ยิ้มละม้าย นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การตรวจสอบเชื้อ Listeria monocytogenes ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) โดยมี อ.ดร. พิจักษณ์ สัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ระดับดีมาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นายธีรพล อิกำเนิด นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ซอสกอและกึ่งสำเร็จรูป โดยมี รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ และ ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ระดับดีมาก สาขาสัตวศาสตร์ ได้แก่ นางสาวอังศณา พัฒน์ทอง นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ประสิทธิภาพการใช้ฮอร์โมนพรอสทาแกลนดินสังเคราะห์ ในการกำหนดคลอดของแม่สุกร โดยมี รศ.ดร. ชินา สุภากรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย ระดับดีมาก สาขาพืชศาสตร์ ได้แก่ นางสาวปวีนุช บรรจง นำเสนอผลงานเรื่อง ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตข้าวสังข์หยด โดยมี รศ.ดร.วาริน อินทนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

5. รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับดีมาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวกาญจนา แก้วประเสริฐ และ นางสาวธีรดา เทพเสถียร นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ผลของปริมาณเนื้อจันทน์เทศต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแยมจันทน์เทศ โดยมี ผศ.ดร. สุปราณี มนูรักษ์ชินากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อนึ่ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 (3rd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology) ในหัวข้อ"เทคโนโลยีการเกษตร:เทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ โดยมีเจ้าภาพร่วม 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช          

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/index.php/web/agrith/detail/10366

TOP