ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดคอนเสิร์ต ความรัก ความเชื่อ “WU Band Believe Beloved Concert”ชมรม WU Band จัดกิจกรรม คอนเสิร์ต ความรัก ความเชื่อ “WU Band Believe Beloved Concert” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมี ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมคอนเสิร์ตของชมรม WU Band ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่ไม่ได้มุ่งแค่ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่นักศึกษายังสามารถทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน เป็นการบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุ่มเทสละเวลาในการฝึกฝน ฝึกซ้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้การส่งเสริมทุกกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ควบคู่ความดี สามารถนำประสบการณ์จากการทำกิจกรรมไปใช้ได้จริงในการอยู่ร่วมกับสังคมและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

กิจกรรม คอนเสิร์ต ความรัก ความเชื่อ “WU Band Believe Beloved Concert” เป็นการแสดงของนักศึกษาชมรม WU Band รวมทั้งชมรมดนตรีสากล WMC ชมรมวงดุริยางค์ WU Ensemble - Our Classical Music Band และชมรมนาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาในชมรมที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรีและวัฒนธรรม ประจำปี 2558 และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นักศึกษาในรูปแบบการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP